Välmående och långsiktig prestation

För att du ska kunna nå din fulla potential behöver du goda ämneskunskaper. Du tillägnar dig kunskaper i ämnet när du får förutsättningar för att lyckas.

För att nå dina mål behöver du vara fokuserad. Du utvecklar ditt unika sätt i att vara i skolan och när du pluggar på egen hand. Hos oss får du stöd för hur du kan förmedla det du kan och lärt.

Trygghet och struktur

För att ge goda förutsättningar för studier och välmående är vi måna om att ge dig trygghet och struktur.

Introduktionsvecka och PAF-tema

Varje läsår inleds med en introduktionsvecka för samtliga tre årskurser. Du får en trygg grund att stå på inför det kommande läsåret. Vi bygger sedan vidare genom återkommande inslag under året, PAF-teman.

På samtliga kurser och lektioner lägger vi stor vikt vid trygghet och struktur, till exempel med

  • tydliga lektionsupplägg som du lär dig känna igen
  • en gemensam digital struktur som underlättar kommunikationen mellan dig och undervisande lärare.

Strategier för studier

Under din gymnasietid här hos oss får du kunskap om studiestrategier att använda nu och i framtiden. Det är till exempel kunskaper om hur

  • hjärnan och minnet
  • fysisk hälsa
  • sömn
  • motivation påverkar studierna.

Vår ambition är att lära dig att skilja på din person och din
prestation. Här är just tillägnandet av olika studiestrategier viktigt. Ett särskilt framgångsrikt sätt är lärares fokus på elevaktiv bedömning. Du lär dig mer om hur vi lär oss genom att ge och ta konstruktiv feedback i både text och tal.

Gemenskap och tillhörighet

Vår skolmiljö präglas av en god skolanda. Det ska finnas ett öppet klimat mellan elever och lärare. All personal har en viktig roll och ett gemensamt ansvar, med en elevhälsa som arbetar särskilt aktivt för elevernas välmående.

Att ha ett sammanhang i livet är viktigt för alla, speciellt för unga. Vi lägger stor vikt vid att du ska känna just den tillhörigheten. Vi arbetar speciellt mycket med våra gemensamma traditioner för att skapa en känsla av gemenskap och sammanhang.

Uppdaterad